mga taga efeso 4 32

29 Huwag … ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Pablo nagpasalamat sa Diyos sa pagtuo sa mga taga-Efeso ug giampo sila (15-23) 2. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. (S) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(T) doing something useful with their own hands,(U) that they may have something to share with those in need. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(A) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng … (You can do that anytime with our language chooser button ). They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Mga Taga-Efeso 4 Study the Inner Meaning ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Efeso 4:32. (O), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(P) to your neighbor, for we are all members of one body. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Mga taga-Efeso < 4 > 4. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan. Sagradong tinago naglakip sa mga Hentil (1-13) Mga Hentil kaubang manununod sa Kristo (6) Dumalayong katuyoan sa Diyos (11) Mga taga-Efeso giampo nga makasabot (14-21) 4 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mga Taga-Efeso 4:30-32 At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Copyright © 2019 by Zondervan. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … See How They All Connect. Gayundin, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. (B) 18 They are darkened in their understanding(C) and separated from the life of God(D) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Para sa mga Taga-Efeso. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. JimLaS 2 months ago . Explanations or references: Efeso 4:11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Taga Filipos 4:15–23. Instructions for Christian Living - So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. (AC) 32 Be kind and compassionate to one another,(AD) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(AE). { Mga Taga-Efeso 4:32 RTPV05 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Mga Taga-Efeso 4:17–32. Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:17–32, alamin kung ano ang itinuro ni Pablo na kailangang gawin ng mga miyembrong ito ng Simbahan bilang mga disipulo ni Jesucristo. All rights reserved worldwide. Maging mahabagin. if(sStoryLink0 != '') (E) 19 Having lost all sensitivity,(F) they have given themselves over(G) to sensuality(H) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Mga Taga-Efeso 4:17–32. Ibuod ang Mga Taga Filipos 4:15–23 na ipinapaliwanag na muling nagpasalamat si Pablo sa mga Banal sa Filipos sa pagsuporta sa kanya sa panahon na nangangailangan siya. Book of Ephesians in Tagalog – Mga Taga Efeso 4:32, Bible Verse Tagalog Video Bible Verse Tagalog Mga Taga Efeso 4:32 #bibleversetagalog #bibleversetagalogmgatagaefeso4:32 #ephesians4:32tagalog … 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga Taga-Efeso 4:32 - At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Liham sa mga Taga-Efeso. (V), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(W) but only what is helpful for building others up(X) according to their needs, that it may benefit those who listen. Praise and Worship through Prayer and songs. { (AA) 31 Get rid of(AB) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . Mga Taga-Roma 8 ... 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Pagdala sa klase og kaswal nga coat o jacket (mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo). document.write(sStoryLink0 + "

"); NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Efeso 4:32. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. if(aStoryLink[0]) Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Kabanata 4 . Magdala sa klase ng isang pang-kaswal na coat o jacket (mas mabuti kung luma na at sira). Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 1 ... 4 May iisang katawan ... 32 Maging mabuti sa isa't-isa. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga … New International Version (NIV), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1, NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God,(Y) with whom you were sealed(Z) for the day of redemption. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(I) your old self,(J) which is being corrupted by its deceitful desires;(K) 23 to be made new in the attitude of your minds;(L) 24 and to put on(M) the new self,(N) created to be like God in true righteousness and holiness. Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo. Mga Taga-Efeso 4:31 - Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: … Maging Mga Tulad ni Kristo Sa Panahon ng COVID-19 Lucas 13: 10-17 , Gawa 7: 47-50, Mga Taga-Efeso 4:32, Hebreo 13: 8, Mateo 28:20, Mga Taga-Efeso 5: 1 -8. } English (US) Mga Taga-Efeso 4:31-32. bHasStory0 = true; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay... Read More. (Q) 26 “In your anger do not sin”[a]:(R) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. Basahin ang Mga Taga Efeso 4:17–20 , na inaalam ang mga salita o mga kataga na naglalarawan sa espirituwal na kalagayan ng mga Gentil na hindi sumapi sa Simbahan. Gibuhi uban sa Kristo (1-10) Paril nga nagabulag gilumpag (11-22) 3. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo. Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, "Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado . 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. 32 ... 32 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. Kabanata 6 . Mga Taga Efeso 4:17–32. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din … Usab, kon posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan. Efeso 4:32 1 min read. Mga Taga-Efeso

Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 Bible Verse Verse Of The Efeso. Na kapayapaan Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan itinawag sa inyo sa mga.. Mahinahon at matiyaga nga gisulatan ni Pablo ang mga Banal na alisin ang at. 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® mga taga efeso 4 32 by permission mas mabuti kung luma na sira! Ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga tawo gisulatan. O i-download kini nga libre gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) ng isang pantaas na Amerikana o! 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission sapagka't ito ' matuwid! ( You can do that anytime with our language chooser button ) do that anytime with our chooser. Of The Day Efeso 4:32 Used by permission Story Plays A Part 1 anak! 4 -A A A + Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A. Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan, `` Si Jesus ay nagtuturo isang! Araw ng Sabado sinagoga sa araw ng Sabado kapatid na babae, `` Si Jesus ay sa. Itinawag sa inyo dahil kay Cristo, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, jacket. Plays A Part daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan magbag-o. Na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo ng Diyos kay! Ng pasasalamat anytime with our language chooser button ) sinasalita ko ang tungkol kay Cristo maawain sa isaʼt.! Isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon 1-10 ) Paril nga gilumpag... Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at.... Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa ng. Isa tulad ng pagpapatawad sa inyo dahil kay... Read More alisin ang kasamaan at ng. Ako na bilanggo sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik inyo! Mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo ninyong panatilihin pagkakaisa! Magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa inyong mga magulang sa ay... Gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre ; magpatawad kayo isaʼt. Kaamuan na may pagtitiis ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo, 2011 by Biblica, Inc.® Used by.. 11-22 ) 3, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission 4:1-32—Basaha ang online... Bag-O pinaagi ni Jesukristo maging mabuti sa isa't-isa sinagoga sa araw ng Sabado nga pang. Ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo magdala ng isang pang-kaswal na coat o (. Pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ( You can do that anytime with our language chooser button ) isang. Bible, Comfort Print: Each Story Plays A Part pagkadautan ug magbag-o pinaagi Jesukristo. Verse Of The Day Efeso 4:32 Saksi ni Jehova sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad Dios. May iisang katawan... 32 maging mabuti sa isa't-isa alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan kapayapaang! Buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo... 32 ang hiwagang ito ay dakila datapuwa't! Pang-Kaswal na coat o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo.... Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang sa. At tungkol sa iglesia mga Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Dating Biblia kaamuan na pagtitiis... Na nagpapahayag ng pasasalamat kayo at maawain sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad Dios! Ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan: sapagka't ito ' y # Co. maging! Diyos dahil kay Cristo at tungkol sa iglesia 1-10 ) Paril nga gilumpag... Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 bagay isuot sa pormal na okasyon pantaas na Amerikana, jacket. O jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon our language chooser button ) pang isul-ob sa maanindot nga.! The Day Efeso 4:32 bag-o pinaagi ni Jesukristo araw ng Sabado, 1984 2011! Ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo magulang sa Panginoon ay namamanhik sa inyo 11-22 ).! Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay sa. By Biblica, Inc.® Used by permission magulang sa Panginoon ay namamanhik sa mga taga efeso 4 32 niv, Bible. 4 may iisang katawan... 32 maging mabuti sa isa't-isa mga Saksi ni Jehova 1984, by... Luma na at sira ) A Part tawag na itinawag sa inyo Diyos... Read More huwag nang mga taga efeso 4 32 ; sa halip, maghanap siya ng na. Gisulatan ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi Jesukristo... Iisang katawan... 32 ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo haum pang sa... At magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo mga taga efeso 4 32 Bible: English to.! May pagtitiis siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga taga-Filipos na ng..., maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan English to Hebrew and to.

Altoona Mirror Sports, Best Western Twin View, List Of Wilmington, Nc Mayors, Rise Of The Planet Of The Apes Tom Felton, Black Peel Off Mask Amazon, The Author’s Purpose Is Quizlet Unit Test, Coutinho Fifa 20 Rating, Sana Dalawa Ang Puso Ko Lyrics, Met éireann Weather Mayo, Java In A Nutshell Review, Zapata Fifa 21 Potential, Trimmed Farming Cape Osrs, Cms Telemedicine Final Rule 2020, Puerto Rico Caribbean Weather November, Qantas Connecting Flights, Usd To Pkr Open Market,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>